Λισαβόνα

Η Λισαβόνα, μια πόλη υψηλής πυκνότητας με 552.700 κατοίκους σε έκταση 100 km2, είναι το κέντρο μιας μητροπολιτικής περιοχής με 2,8 εκατομμύρια κατοίκους και 334.000 επιχειρήσεις, 97.000 εκ των οποίων βρίσκονται στην πόλη της Λισαβόνας.

Ο Δήμος ήταν πάντα άμεσα υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων με το δικό τους ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. Ο Δήμος της Λισαβόνας είναι επίσης υπεύθυνος για τη χωριστή συλλογή των ανακυκλωσίμων υλικών (χαρτί, συσκευασίες, γυαλί, βιοαπόβλητα).

Σε αυτόν τον Δήμο, η αρχή «πληρώνω-όσο-πετάω» θα εφαρμοστεί με στόχο μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων (> 1100 lt/ ημέρα, 300 παραγωγοί) μέσω του έργου LIFE-PAYT. Στο έργο θα συμμετάσχουν νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, εταιρείες και άλλες υπηρεσίες.

Zona de intervenção em Lisboa
Περιοχή εφαρμογής σε Λισαβόνα

Το έργο θα αλλάξει το ισχύον σύστημα συλλογής αποβλήτων. Μερικές από τις δραστηριότητες που λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια εφαρμογής του έργου περιλαμβάνουν τον έλεγχο των κάδων συλλογής, την αναβάθμιση των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων και τον επανασχεδιασμό των δρομολογίων αποκομιδής. Κατεστραμμένοι και πολύ παλιοί κάδοι (> 20 ετών) θα αντικατασταθούν από νέους κάδους, και ο αριθμός των κάδων για τη χωριστή συλλογή θα αυξηθεί.

Ο στόχος είναι να παρακολουθούνται με RFID chips 6000 κάδοι στη Λισαβόνα. Κάθε ένα από αυτά το σύστημα (τσιπ) θα φέρει πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη και τον όγκο των απορριμμάτων. Όταν το περιεχόμενο του κάδου εναποτίθεται στο απορριμματοφόρο, τα δεδομένα θα διαβάζονται από έναν οπτικό αισθητήρα στο όχημα συλλογής, και τα δεδομένα θα αποστέλλονται μέσω GPRS σε μια κεντρική πλατφόρμα, που προορίζονται για επεξεργασία. Ο παραγόμενος όγκος αποβλήτων κάθε παραγωγού θα περιλαμβάνεται στο λογαριασμό ο οποίος και θα αποστέλλεται στον ιδιοκτήητη του κάδου.

Ο έλεγχος και η ταυτοποίηση των κάδων μέσω των συστημάτων και  ετικετών RFID είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της παραγωγής αποβλήτων καθώς και της βελτιστοποίηση της αποκομιδής.

A identificação dos contentores através de um sistema RFID é essencial para garantir a rastreabilidade, monitorizar as quantidades de resíduos produzidas e otimizar as rotas de recolha.

Η μείωση των υπολειμμάτων από τους παραγωγούς εμπορικών δραστηριοτήτων από 40 έως 60% αναμένεται να προκύψει σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των παραγομένων 35.100 τόνων ανά έτος στη Λισαβόνα. Επιπλέον, τα ξηρά κλάσματα (χαρτί, συσκευασίες και γυαλί) αναμένεται να αυξηθούν σε 10.300 τόνους ανακτηθέντων ανακυκλωσίμων υλικών, με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Αρέσει σε %d bloggers: