Σχετικά

Σχετικά με το έργο LIFE PAYT: Ένα εργαλείο για τη μείωση των απορριμμάτων στη Νότια Ευρώπη

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων αναγκαίων για την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων για τα απόβλητα που ορίζονταστο Χάρτη Πορείας για μια Ευρώπη χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους και το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, συμβάλλοντας στην προώθηση της ιεράρχησης των στόχων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση).
Οι τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης των αστικών αποβλήτων σε Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο δεν αποφέρουν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης παρουσιάζοντας δυσκολίες ως προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την ΕΕ για τη διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι το 2020. Η διαλογή στην Πηγή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, λιγότερο από το 15% όλων των συσκευασιών ανακτάται, ενώ πάνω από το 85% οδηγείται χωρίς προ-διαλογή σε μονάδες ΜΒΤ και χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Το σενάριο είναι παρόμοιο στα περισσότερα κράτη της νότιας Ευρώπης.
Οι πολίτες, η αγορά, καθώς και οι υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση δεν χαίρουν μιας δίκαιης ανταποδοτικής αμοιβής, μειώνοντας σταδιακά το επίπεδο δέσμευσης. Εν αντιθέσει, επιδοτούνται ενέργειες διαχείρισης μη προ-διαλεγμένων απορριμμάτων. Το έργο LIFE PAYT – Ένα εργαλείο για τη μείωση των απορριμμάτων στη Νότια Ευρώπη, έχει ως στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και την ενθάρρυνση δημιουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων “πετάω-όσο-πληρώνω” από τους σχετικούς φορείς λήψης αποφάσεων. Οι τοπικές αρχές που συμμετέχουν στο έργο θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν καινοτόμες -ως προς την υφιστάμενη κατάσταση- μεθόδους, τεχνολογίες, και δράσεις με κύριο στόχο την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και τη χωριστή διαλογή απορριμμάτων. Οι τέσσερις βασικοί στόχοι του έργου LIFE PAYT είναι:

  • Μείωση των υπολειμμάτων από νοικοκυριά και εμπορικές δραστηριότητες.
  • Αύξηση του ποσοστού διαλογής στην πηγή για ανακυκλώσιμα υλικά.
  • Απόδειξη της δυνατότητας εφαρμογής συστημάτων “πληρώνω-όσο-πετάω” προς επηρεασμό σχετικών φορέων λήψης αποφάσεων και τεχνικών αντιπροσώπων των Δήμων της Νότιας Ευρώπης με στόχο την εφαρμογή των περιβαλλοντικών στρατηγικών και στόχων της ΕΕ.
  • Προώθηση της αναπαραγωγής του συστήματος σε ευρύτερες περιοχές με παρόμοια προβλήματα ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων τους.

Το έργο θα καταστήσει τους συμμετέχοντες Δήμους πρωτοπόρους, καθώς ενσωματώνοντας ένα σύστημα “πληρώνω-όσο-πετάω” θα πετύχουν βιωσιμότητα και οικονομική αυτοδυναμία. Κατά κύριο λόγο, η ενσωμάτωση συστημάτων που βασίζονται στη θεώρηση του “πληρώνω-όσο-πετάω” αποτελεί το βασικό στόχο του έργου.

Αρέσει σε %d bloggers: