Αναμενόμενα αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του έργου έχουν εδραιωθεί στόχοι με τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Υιοθέτηση της αρχής “πληρώνω-όσο-πετάω” στις περιοχές εφαρμογής του έργου, ενισχύοντας την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα Δήμων στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
  • Στοιχειοθέτηση ενός πλαισίου κατευθυντήριων γραμμών και προδιαγραφών και δημιουργία πλατφόρμας για την εφαρμογή της αρχής “πληρώνω-όσο-πετάω” με στόχο την υιοθέτηση από τις τοπικές αρχές και σχετικούς εταίρους.
  • Προετοιμασία των Δήμων προκειμένου να είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν την αρχή “πληρώνω-όσο-πετάω” στην περιοχή τους.
  • Μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου σε παρόμοιους Δήμους, προκειμένου να προωθηθεί και να υιοθετηθεί η αρχή “πληρώνω-όσο-πετάω” στη Νότια Ευρώπη.
  • Μείωση των υπολειμμάτων στις περιοχές εφαρμογής του έργου: μείωση της τάξης του 20% μέχρι και 40% για τα νοικοκυριά και 40 έως 60% για τις εμπορικές δραστηριότητες.
  • Αύξηση της διαλογής στην πηγή των αποβλήτων συσκευασίας (γυαλί, χαρτί, πλαστικό και μέταλλο) στις περιοχές εφαρμογής του έργου.
  • Εκσυγχρονισμός και βελτιστοποίηση της συλλογής αποβλήτων στις περιοχές εφαρμογής του έργου.
  • Διάχυση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εοικονομικών αποτελεσμάτων του έργου PAYT στις περιοχές εφαρμογής του.
  • Μείωση των οργανικών απορριμμάτων που οδηούνται προς ταφή.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των αρμοδίων φορέων λήψης αποφάσεων και του κοινού σε θάματα που αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Αρέσει σε %d bloggers: