Δράσεις

Μια τεχνική ομάδα που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες, που ενεργούν σε διάφορους τομείς όπως κοινωνικοί επιστήμονες και μηχανικοί, οι οποίοι εργάζονται σε τρία (3) πανεπιστήμια ένωσαν τις δυνάμεις τους με το τεχνικό προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη πέντε (5) Δήμων από την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, προκειμένου να εφαρμόσουν το έργο LIFE PAYT.

Πώς συνδέονται τα απόβλητα με τους παραγωγούς;
Η ομάδα του έργου θα χρησιμοποιήσει διαφορετικές στρατηγικές για να συνδέσει τους παραγωγούς με τις ποσότητες των υλικών που απορρίπτουν. Πιο συγκεκριμένα:
• Χρήση ετικετών με RFID στους κάδους απορριμμάτων: Όταν το περιεχόμενο των κάδων απορριμμάτων μεταφέρεται στα απορριμματοφόρα, δεδομένα μεταφέρονται μέσω οπτικού αισθητήρα στο απορριμματοφόρο και στη συνέχεια μέσω συστήματος GPRS σε κεντρική πλατφόρμα για επεξεργασία. Ο όγκος των αποβλήτων που εναποτίθενται από κάθε παραγωγό στο σύστημα συλλογής θα συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό που θα αποστέλλονται κάθε μήνα στον ιδιοκτήτη του κάδου απορριμμάτων.
• Χρήση κάρτας από τους κατοίκους με την οποία θα τους παρέχεται πρόσβαση στη χρήση των εν λόγω κάδων απορριμμάτων. Κάθε φορά που η ταυτότητα χρησιμοποιείται, ένας σταθερός όγκος αποβλήτων μπορεί να εναποτεθεί μέσω ενός ανοίγματος στο καπάκι. Η καταμέτρηση της συχνότητας με την οποία ο χρήστης ανοίγει το καπάκι του κάδου θα καταχωρείται, και τα δεδομένα θα αποστέλλονται μέσω GPRS σε μια κεντρική πλατφόρμα προς επεξεργασία. Ο όγκος των αποβλήτων που εναποτίθενται από κάθε χρήστη υπολογίζεται από τον αριθμό χρήσεων της κάρτας και τον όγκο του κάδου, και το ποσό αυτό θα προστίθεται στο μηνιαίο λογαριασμό.

Η δικτυακή πύλη
Ένα λογισμικό εργαλείο, ειδικά διαμορφωμένο από το Πανεπιστήμιο του Aveiro, συνδέει δεδομένα με μία δικτυακή πύλη, απεικονίζοντας σε ιθύνοντες, πολίτες και προσωπικό τις ποσότητες απορριμμάτων που παράγονται καθώς και την εξέλιξη του έργου PAYT στις περιοχές εφαρμογής.

Συμμετοχή στο έργο
Χρησιμοποιώντας μια συμμετοχική προσέγγιση, τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το έργο PAYT θα γίνουν ευρέως γνωστά προκειμένου να επιτευχθεί ανατροφοδότηση τόσο από τους πολίτες όσο και από τους ιθύνοντες. Κοινωνιολογικά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν επίσης, για τη δέσμευση των κοινοτήτων, την ευαισθητοποίηση, την κατάρτιση, καθώς και την πληροφόρηση. Στο ίδιο πλαίσιο, ένα υψηλό επίπεδο συμμετοχής (από ιθύνοντες, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό) θα επιτευχθεί μέσω εξειδικευμένων συνεδριών κατάρτισης, καθώς και από το σχηματισμό της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Αναπαραγωγή συστήματος
Η δημιουργία ενός δικτύου συστημάτων «Πληρώνω όσο πετάω» θα δημιουργηθεί μέσω των αποτελεσμάτων και των εργαλείων που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί η ευρύτερη παραγωγή του συστήματος του προγράμματος στη Νότια Ευρώπη.

Διάδοση αποτελεσμάτων
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες αναφορικά με το έργο μέσω τοπικών και εθνικών δημοσιεύσεων στον Τύπο, σε τεχνικά περιοδικά, καθώς και από ημερίδες. Με τον τρόπο αυτό, οι προκλήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του έργου PAYT θα γίνουν πλήρως κατανοητές προκειμένου να επιτευχθεί η άρση οποιωνδήποτε εμποδίων.

Αρέσει σε %d bloggers: