Λιγότερα τα οικιακά απόβλητα που οδηγούνται προς ταφή στην Ευρώπη 

Οι ευρωπαϊκές χώρες βελτιώνουν τις μεθόδους για την πρόληψη της ταφής των οικιακών και άλλων δημοτικών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά ανακύκλωσης έχουν αυξηθεί σημαντικά σε όλη την Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία, εν μέρει λόγω της εφαρμογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής σύμφωνα με τη δημοσίευση μίας νέας αξιολόηγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).
Η ενημέρωση του ΕΟΠ, “Διαχείριση αστικών αποβλήτων στις Ευρωπαϊκές χώρες”, συγκεντρώνει τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων των κρατών-μελών του ΕΟΠ (συμπεριλαμβανομένων των 28 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία δεδομένων, με κάποιες ακόμη πληροφορίες σχετικά με τις Δυτικές χώρες των Βαλκανίων).

Το ποσοστό των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στα 32 κράτη-μέλη του ΕΟΠ μειώθηκε από 49% το 2004 σε 34% το 2014. Συνολικά, τα ποσοστά υγειονομικής ταφής μειώθηκαν σε 27 από τις 32 χώρες. Στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και την Ελβετία, ουσιαστικά δεν στάλθηκαν ποσότητες αστικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η συνολική παραγωγή αστικών αποβλήτων στα 32 κράτη-μέλη του ΕΟΠ μειώθηκε κατά 3% και η μέση παραγωγή ανά άτομο μειώθηκε κατά 7% από το 2004 μέχρι το 2014. Ωστόσο, η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπήρξε ομοιόμορφη τάση σε όλες τις χώρες. Υπήρξε μια αύξηση στην παραγωγή αστικών αποβλήτων ανά άτομο σε 16 χώρες και μείωση σε άλλες 19.

Δεδομένα για την ανακύκλωση
Ένα από τα επιτεύγματα της εφαρμογής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων (η οποία καλύπτει την ανακύκλωση υλικών, την κομποστοποίηση και τη χώνευση βιο-αποβλήτων). Χώρες του ΕΟΠ έχουν επιτύχει ένα μέσο συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης της τάξης του 33% το 2014, σε σύγκριση με 23% το 2004. (Για τα κράτη μέλη της ΕΕ: ​​37%-44% κατά την ίδια περίοδο 2004-2014). Η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ελβετία, η Ολλανδία και η Σουηδία έχουν ανακυκλώσει τουλάχιστον το ήμισυ των αστικών αποβλήτων τους, όωπς αποδεικνύουν οι στατιστικές. Συνολικά, σε 15 από τις 32 χώρες, η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης ήταν τουλάχιστον 10 ποσοστιαίες μονάδες κατά την περίοδο 2004-2014. Τα αυξημένα ποσοστά ανακύκλωσης και τα μειωμένα ποσοστά υγειονομικής ταφής συνδέονται σαφώς, όπως αναφέρεται στη σχετική ανάλυση. Συνήθως, η υγειονομική ταφή μειώνεται πολύ πιο γρήγορα από ό, τι η αύξηση της ανακύκλωσης, καθώς οι στρατηγικές διαχείρισης των αποβλήτων κινούνται ως επί το πλείστον από την υγειονομική ταφή προς ένα συνδυασμό ανακύκλωσης και αποτέφρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι στρατηγικές αυτές περιλαμβάνουν επίσης πρακτικές προ-επεξεργασίας, όπως η μηχανική-βιολογική επεξεργασία, οι έξοδοι των οποίων στη συνέχεια ανακυκλώνονται, οδηγούνται προς αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή.

Μελλοντική πρόοδος
Παρά την πρόοδο στην ανταπόκρισης εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, οι προοπτικές για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την ανακύκλωση του 50% των αστικών αποβλήτων μέχρι το 2020 είναι ασαφείς, και πολλές χώρες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα αξιολόγηση δεν εμφανίζουν απαραιτήτως την πρόοδο έναντι του στόχου για όλες τις χώρες. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων (4) διαφορετικών μεθόδων για την παρακολούθηση της προόδου τους, ακολουθώντας την ίδια πορεία και για τα δεδομένα για όλες τις χώρες. Επιπλέον, τα στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα και τους δείκτες περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι χώρες έχουν διαφορετικούς ορισμούς περί αστικών αποβλήτων ή τη σύνθεση των ανακυκλωσίμων υλικών. Για παράδειγμα, ορισμένες χώρες περιλαμβάνουν μόνο τα απόβλητα από νοικοκυριά, ενώ άλλες περιλαμβάνουν απόβλητα που ομοιάζουν των οικιακών και προέρχονται από εμπορικές δραστηριότητες και γραφεία. Βελτιώσεις στα δεδομένα των αποβλήτων και την περαιτέρω εναρμόνιση των εθνικών μεθόδων αναφοράς θα συνισέφεραν στην αποτελεσματικότητα των μέτρων που ορίζονται από τη νομοθεσία.

Τα αστικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν μόνο περίπου το 10% του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στην ΕΕ, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν ένα ορατό πρόβλημα. Η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, μειώνει τις σχετικές περιβαλλοντικές πιέσεις, και η ανακύκλωση θα βοηθούσε στη μετατροπή των αποβλήτων σε μία πολύτιμη δευτερογενή πρώτη ύλη. Την προηγούμενη χρονιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους στόχους για τα αστικά απόβλητα -στοχεύοντας σε 65% ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων μέχρι το 2030, και μέγιστο το 10% των αστικών αποβλήτων να οδηγούνται προς ταφή μέχρι το 2030. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν μέρος του πακέτου μέτρων κυκλικής οικονομίας της Επιτροπής, και αποσκοπούν στη διατήρηση της αξίας των προϊόντων, υλικών και πόρων στην οικονομία για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Γεωγραφική κάλυψη

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο

Less household waste going to landfill in Europe