Το πρόγραμμα LIFE υποστηρίζει 3 καινοτόμα πορτογαλικά έργα στο περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα επενδυτικό πακέτο 222,7 εκατομμυρίων €, για να υποστηρίξει τη μετάβαση της Ευρώπης σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον και χαμηλού άνθρακα, υποστήριξη που προέρχεται από το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Στην Πορτογαλία, εξετάστηκαν τρία έργα, με συνολική χρηματοδότηση 7,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα ενθαρρύνει πρόσθετες επενδύσεις, συνολικού ύψους 398,6 εκατομμυρίων ευρώ που θα εφαρμοστούν σε 144 νέα έργα σε 23 κράτη μέλη. Θα διατεθεί 323,5 εκατομμύρια € σε έργα στους τομείς του Περιβάλλοντος και της Απόδοσης Πόρων, της Φύσης και της Βιοποικιλότητας, καθώς και της Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης και της Πληροφορίας.

Στην Πορτογαλία, τα τρία έργα που χρηματοδοτούνται με 7,3 εκατομμύρια ευρώ είναι:
LIFE «Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων» – 2 έργα: 3,9 εκατομμύρια €

| LIFE PAYT – Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Κοΐμπρα (IPC)

Το έργο θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο, οικονομικό και εξαιρετικά αναπαραγώγιμο σύστημα PAYT (Pay-As-You-Throw) σε πέντε πόλεις της νότιας ΕΕ: ​​Λισαβόνα, Κοντέιξα και Αβέιρο (Πορτογαλία), Βριλήσσια (Ελλάδα) και Λάρνακα (Κύπρος). Αυτό το σύστημα θα ενθαρρύνει τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις να ταξινομήσουν και να ανακυκλώσουν, με στόχο τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας. Επιπλέον, θα στοχεύει στην επίδειξη αλλαγών στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο που συμβάλλουν στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα απόβλητα, καθώς και στην προώθηση της αναπαραγωγής της έννοιας σε άλλες πόλεις της νότιας Ευρώπης. Το έργο θα χρησιμοποιεί λογισμικό και υλικό για να δείξει στους παραγωγούς αποβλήτων τις παραγόμενες ποσότητες και να σχεδιάσει δίκαια και δίκαια τιμολόγια.

| LIFE Index-Air – Instituto Superior Técnico (IST)

Αυτό το έργο θα δημιουργήσει ένα νέο εργαλείο διαχείρισης της ποιότητας του αέρα, το οποίο θα επιτρέψει στους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής να εκτιμήσουν ποσοτικά τον αντίκτυπο των πολιτικών στην ανθρώπινη έκθεση σε επίπεδα αρκετών σωματιδίων. Το μέσο θα εφαρμοστεί σε ορισμένες πόλεις της ΕΕ, όπου θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της συμβολής διαφορετικών πηγών εκπομπών στα επίπεδα έκθεσης και για την ανάπτυξη στρατηγικών ελέγχου που θα λαμβάνουν υπόψη τις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις μακροπρόθεσμες ατμοσφαιρικές αλλαγές. Το εργαλείο θα αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη Λισαβόνα, το Πόρτο, την Αθήνα, τη Βενετία και το Κουόπιο.

LIFE «Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος» – 1 έργο: 3,4 εκατομμύρια €

| LIFE-MONTADO-ADAPT – Σύλλογος Άμυνας Κληρονομιάς Mértola

Το έργο στοχεύει στην εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών με σκοπό την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στα οικοσυστήματα των μοντάδων (Πορτογαλία) και dehesa (Ισπανία), όπου οι τρέχουσες παραδοσιακές πρακτικές αγροδασοκομίας έχουν καταστεί οικονομικά μη βιώσιμες. Το έργο θα επιδείξει βιώσιμα και κερδοφόρα ολοκληρωμένα συστήματα χρήσης γης που συμβάλλουν στην αποκατάσταση της πολυλειτουργικής φύσης του τοπίου, καθώς και στην αύξηση της συμβολής του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, περιβαλλοντικές υπηρεσίες, διατήρηση της βιοποικιλότητας και δέσμευση άνθρακα.

Τα 56 έργα LIFE στο υποπρόγραμμα «Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων» θα κινητοποιήσουν 142,2 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 71,9 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στη συνεισφορά της ΕΕ. Τα έργα καλύπτουν πρωτοβουλίες σε πέντε διαφορετικούς τομείς: ποιότητα αέρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτικότητα χρήσης πόρων, απόβλητα και υδάτινοι πόροι. Τα 21 έργα που εστιάζουν αποκλειστικά στην αποδοτικότητα των πόρων θα κινητοποιήσουν 43,0 εκατομμύρια ευρώ και θα διευκολύνουν τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια πιο κυκλική οικονομία.

Τα 39 έργα LIFE στο υποπρόγραμμα «Φύση και βιοποικιλότητα» θα υποστηρίξουν την εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά και τους οικοτόπους και τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2020. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 158,1 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 95,6 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ.

Τα 15 έργα LIFE «Κλιματική διακυβέρνηση και ενημέρωση» θα αυξήσουν το επίπεδο ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντικά θέματα. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 23,2 εκατομμυρίων €, εκ των οποίων 13,8 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από την ΕΕ.

Τα 16 έργα LIFE «Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος» θα κινητοποιήσουν 32,9 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 19,4 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ. Αυτές οι επιχορηγήσεις χορηγούνται σε έργα σε πέντε θεματικούς τομείς: Γεωργία / δασοκομία / τουρισμός, προσαρμογή σε ορεινές / νησιωτικές περιοχές, αστική προσαρμογή / προγραμματισμό, αξιολογήσεις ευπάθειας / στρατηγικές προσαρμογής και υδάτινους πόρους

Τα 12 έργα LIFE «μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» έχουν συνολικό προϋπολογισμό 35,3 εκατομμυρίων €, εκ των οποίων 18,0 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ. Αυτές οι επιχορηγήσεις χορηγούνται σε έργα στον τομέα των βέλτιστων πρακτικών, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης σε τρεις θεματικούς τομείς: ενέργεια, βιομηχανία και χρήση γης / γεωργία / δασοκομία.

Τα 6 έργα LIFE «Διακυβέρνηση και πληροφορίες για το κλίμα» εστιάζονται στη βελτίωση της διακυβέρνησης και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 6,9 εκατομμυρίων €, εκ των οποίων 4,1 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ.

Πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Ξεκίνησε το 1992 και έχει ήδη συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4.300 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και τρίτες χώρες, έχει χορηγήσει 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ και συνεισφέρει συνολικά 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ στην προστασία του περιβάλλοντος και το κλίμα.

Ανά πάσα στιγμή, υπάρχουν περίπου 1.100 έργα LIFE που εκτελούνται ταυτόχρονα. Το πρόγραμμα LIFE, το οποίο περιλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα «Περιβάλλον» και ένα υποπρόγραμμα «Δράση για το κλίμα», έχει προϋπολογισμό για την περίοδο 2014-2020 ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων €.

Τα νέα δημοσιεύθηκαν αρχικά στην πύλη Portugal 2020

Πηγή: RAPID / CE

Φωτογραφία από τον Jordan Hatch