Στόχοι

Το έργο LIFE PAYT έχει τέσσερις πολύ σαφείς στόχους:

Εξοικονομήστε το κόστος επεξεργασίας αποβλήτων για όσους χρησιμοποιούν οικοσημεία.

Βελτιώστε την υπηρεσία συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων και μειώστε το τιμολόγιο που χρεώνεται στους πολίτες και τις εταιρείες.

Ενθάρρυνση πρακτικών πρόληψης και μείωσης αποβλήτων.

Συμβάλλετε στην Πορτογαλία για την επίτευξη εθνικών στόχων στον τομέα του περιβάλλοντος

Αυτοί οι στόχοι μπορούν να εκφραστούν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Το σύστημα PAYT λειτουργεί στους τομείς παρέμβασης στο πλαίσιο που παρέχεται, προωθώντας την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των δήμων στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Κύπρο.
  • Ένα σύνολο τεχνικών οδηγών, προδιαγραφών και πλατφόρμας υποστήριξης για την εφαρμογή του PAYT σε δημοτικό επίπεδο είναι διαθέσιμο στις τοπικές αρχές και τους εταίρους στο δίκτυο των ενδιαφερομένων.
  • Οι συμμετέχοντες δήμοι μπορούν να εφαρμόσουν πλήρως το μοντέλο PAYT.
  • Τα αποτελέσματα του έργου κοινοποιούνται αποτελεσματικά σε άλλους δήμους της νότιας Ευρώπης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μετάβαση στο PAYT σε αυτήν την περιοχή της Ευρώπης.
  • Τα μη διαφοροποιημένα απόβλητα στις περιοχές παρέμβασης μειώνονται: 20 έως 40% λιγότερο από τη στέγαση και 40 έως 60% λιγότερο από τις υπηρεσίες και το εμπόριο.
  • Η επιλεκτική συλλογή και η ποσότητα των υλικών που αποστέλλονται για ανακύκλωση αυξάνεται στις περιοχές παρέμβασης, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία.
  • Τα διαθέσιμα μέσα για τη συλλογή αποβλήτων εκσυγχρονίζονται και η συλλογή στους χώρους παρέμβασης βελτιστοποιείται, επιτρέποντας τη μείωση του κόστους των δήμων και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.
  • Ο οικονομικός, περιβαλλοντικός και κοινωνικός αντίκτυπος της εισαγωγής του συστήματος PAYT είναι γνωστός.
  • Τα οργανικά απόβλητα που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής σε περιοχές παρέμβασης μειώνονται.
  • Οι πολίτες και οι τοπικές αρχές γνωρίζουν περισσότερο το πρόβλημα των αποβλήτων.