Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στη Λάρνακα

Παροχή πληροφοριών σχετικά με το έργο LIFE PAYT που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση του περιβάλλοντος σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης αποβλήτων στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος στο Δήμο Λάρνακας στις 7 Απριλίου 2019.