Συνάντηση εργασίας μεταξύ της ομάδας έργου LIFEPAYT και του ERSAR

Μια συνεδρίαση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης, μεταξύ της ομάδας του έργου LIFEPAYT (IPC, Δημοτικό Συμβούλιο του Aveiro, Δημοτικό Συμβούλιο Condeixa-a-Nova και Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας) και ERSAR (Ρυθμιστική οντότητα για υπηρεσίες νερού και αποβλήτων).

Ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η συζήτηση και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των τιμολογίων PAYT. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρθηκαν οι κύριες δυσκολίες στην εφαρμογή συστημάτων τύπου PAYT, οι συνέπειες της εφαρμογής αυτών των συστημάτων, οι κίνδυνοι που ενέχονται και οι αδικίες που εντοπίζονται μερικές φορές, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο δημιουργίας του PAYT ένα πιο δίκαιο και πιο δίκαιο σύστημα δασμών.

Λαμβάνοντας υπόψη όσα ανέφερε η Ρυθμιστική Αρχή, ο στόχος είναι ότι, στο μέλλον, τα συστήματα τιμολόγησης PAYT είναι υποχρεωτικά για εφαρμογή. Έτσι, πιλοτικά έργα όπως το LIFEPAYT αντιπροσωπεύουν μια σημαντική συμβολή, έτσι ώστε τα εμπόδια και οι δυσκολίες που σίγουρα θα προκύψουν όταν μπορεί να προβλεφθεί η γενική εφαρμογή αυτών των συστημάτων από τους πορτογαλικούς δήμους, καθώς και να προβλέψουν λύσεις που είναι πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές.

Η συνάντηση ήταν πολύ εμπλουτιστική και διαφωτιστική, με τους εκπροσώπους του ERSAR να προσφέρουν σημαντικές συνεισφορές και τεχνική καθοδήγηση στους δήμους σχετικά με την εφαρμογή των τιμολογίων τους PAYT.