Τηλεδιάσκεψη: Το έργο LIFE PAYT συνεχίζει να αποκαλύπτεται

Προκειμένου να αποφευχθεί η κοινωνική απομόνωση που απαιτείται από το COVID-19, η διάλεξη “Το έργο LIFEPAYT: Ένα εργαλείο για τη μείωση των αποβλήτων στη Νότια Ευρώπη”, πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου υπό τον Μάστερ στην Περιβαλλοντική Διαχείριση Το Escola Agrária de Coimbra (ESAC), μεταδόθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο διευθυντής του έργου LIFE PAYT, Catarina Sousa, επέστησε την προσοχή στην ανάγκη επίτευξης εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων όσον αφορά την πολιτική για τα απόβλητα και προώθησε με επιτυχία τη συζήτηση ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων. Η εφημερίδα «Diário as Beiras» κυκλοφόρησε την εκδήλωση (βλ. Σύνδεσμο), στην οποία συμμετείχαν συμμετέχοντες από το Master in Environmental Management και άλλους επισκέπτες που είχαν πρόσβαση στον σύνδεσμο της πλατφόρμας Zoom.