Το έργο LIFE PAYT παρουσιάστηκε από την τηλεδιάσκεψη, κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Στις 14 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε διάλεξη με τίτλο «Το σύστημα PAYT ως εργαλείο για τη μείωση και ανάκτηση των αποβλήτων» μέσω τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο του πτυχίου Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ο διευθυντής του έργου LIFE PAYT, Catarina Sousa, επέστησε την προσοχή στην ανάγκη επίτευξης εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων όσον αφορά την πολιτική για τα απόβλητα και παρουσίασε το έργο LIFEPAYT, υποδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει ένα σύστημα τιμολογίων τύπου PAYT. σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εκδήλωση είχε την παρουσία και τη συμμετοχή μαθητών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και περιβαλλοντικούς τεχνικούς που ενδιαφέρονται για το θέμα.