Δημιουργία επιτροπής παρακολούθησης έργων LIFE PAYT

Στο πλαίσιο του έργου LIFE PAYT, δημιουργήθηκε επιτροπή παρακολούθησης τον Ιούνιο με αποστολή παρακολούθησης και διάδοσης του έργου.

Η Πορτογαλική Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ήδη τη συμμετοχή 19 μελών από διάφορα όργανα: ANMP, APA, CCDRC, ρυθμιστικοί φορείς: EGF, ERSAR και ESGRA. Διαδικτυακά και πολυ-δημοτικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων: ERSUC, LIPOR, Maiambiente, VALORSUL και Vitrus Ambiente; ερευνητικά ιδρύματα: UAVR και FCT Nova; και ΜΚΟ: ZERO and ZERO Waste Europe.

Αναμένεται ότι τα μέλη αυτής της Επιτροπής θα συζητήσουν ενεργά την υλοποίηση του έργου και θα συνεισφέρουν ιδέες με βάση την ατομική τους εμπειρία για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν προωθώντας προτάσεις για βελτίωση.