Περιοχές εφαρμογής

Το έργο θα εφαρμοστεί σε 5 περιοχές, οι οποίες εντοπίζονται σε 3 χώρες της Νότιας Ευρώπης:

Κάθε ένας από τους παραπάνω Δήμος χαράζει την πολιτική διαχείρισης απορριμμάτων στην επικράτειά του, αλλά λόγω της παρελθούσης ιστορίας, του μεγέθους και των οικονομικών δραστηριοτήτων, η υφιστάμενη κατάσταση είναι διαφορετική. Το έργο βασίζεται στις εν λόγω διαφορές, προκειμένου να αποδείξει ότι τα συστήματα «πληρώνω-όσο-πετάω» μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία κάτω από διαφορετικές τοπικές συνθήκες.

CC BY 4.0 Περιοχές εφαρμογής by LIFE PAYT is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.