Λιγότερα οικιακά απορρίμματα που πηγαίνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές χώρες βελτιώνουν τις μεθόδους τους για να αποτρέψουν την καταστροφή οικιακών απορριμμάτων και άλλων αστικών απορριμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα ποσοστά ανακύκλωσης, ιδίως, έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη την τελευταία δεκαετία, λόγω εν μέρει των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών, σύμφωνα με μια νέα αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΧ) που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η ενημέρωση του ΕΟΧ, «Διαχείριση αστικών αποβλήτων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», συγκεντρώνει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων των χωρών μελών του ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένων των 28 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Τουρκίας, με ορισμένες πληροφορίες για τα Δυτικά Βαλκάνια χώρες).

Το ποσοστό των αστικών αποβλήτων που πηγαίνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στις 32 χώρες μέλη του ΕΟΧ μειώθηκε από 49% το 2004 σε 34% το 2014. Συνολικά, τα ποσοστά υγειονομικής ταφής μειώθηκαν σε 27 από τις 32 χώρες. Στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και την Ελβετία, ουσιαστικά κανένα αστικό απόβλητο δεν στάλθηκε σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η συνολική παραγωγή αστικών αποβλήτων στις 32 χώρες μέλη του ΕΟΧ μειώθηκε κατά 3% και η μέση παραγωγή ανά άτομο μειώθηκε κατά 7% από το 2004-2014. Ωστόσο, η ανάλυση διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε ομοιόμορφη τάση μεταξύ των χωρών. Υπήρξε αύξηση της παραγωγής αστικών αποβλήτων ανά άτομο σε 16 χώρες και μείωση σε 19 άλλες.

Γεγονότα ανακύκλωσης

Μία από τις ιστορίες επιτυχίας των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών είναι η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων (που καλύπτει την ανακύκλωση υλικών, τη λιπασματοποίηση και την πέψη βιολογικών αποβλήτων). Οι χώρες του ΕΟΧ πέτυχαν ένα μέσο συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης 33% το 2014, έναντι 23% το 2004. (Για τα κράτη μέλη της ΕΕ: ​​37% έως 44% κατά την ίδια περίοδο 2004-2014). Η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ελβετία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία ανακύκλωσαν τουλάχιστον το ήμισυ των αστικών απορριμμάτων τους, σύμφωνα με στατιστικές. Συνολικά, σε 15 από τις 32 χώρες, η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης ήταν τουλάχιστον 10 εκατοστιαίες μονάδες κατά την περίοδο 2004-2014. Οι αυξημένοι ρυθμοί ανακύκλωσης και οι μειωμένοι ρυθμοί υγειονομικής ταφής συνδέονται σαφώς, αναφέρει η ανάλυση. Συνήθως, η υγειονομική ταφή μειώνεται πολύ ταχύτερα από την αύξηση της ανακύκλωσης, καθώς οι στρατηγικές διαχείρισης αποβλήτων μετακινούνται κυρίως από τους χώρους υγειονομικής ταφής προς έναν συνδυασμό ανακύκλωσης και αποτέφρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν επίσης προεπεξεργασία όπως μηχανική-βιολογική επεξεργασία, οι εκροές των οποίων στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποτεφρώνονται ή χωματερές.

Μελλοντική πρόοδος

Παρά την πρόοδο στην τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, οι προοπτικές για την επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης της ΕΕ για τα αστικά απόβλητα 50% έως το 2020 είναι μικτές και πολλές χώρες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, σύμφωνα με τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την αξιολόγηση δεν δείχνουν απαραίτητα πρόοδο έναντι του στόχου για όλες τις χώρες. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών μεθόδων για την παρακολούθηση της προόδου τους και τα δεδομένα χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο για όλες τις χώρες. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις τα δεδομένα σχετικά με τα απόβλητα και τους δείκτες είναι περιορισμένα. Οι χώρες έχουν διαφορετικούς ορισμούς σχετικά με το τι συνιστά αστικά απόβλητα ή τη σύνθεση ανακυκλωμένου υλικού. Για παράδειγμα, ορισμένες χώρες περιλαμβάνουν μόνο απόβλητα από νοικοκυριά, ενώ άλλες περιλαμβάνουν παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες και γραφεία. Οι βελτιώσεις στα δεδομένα των αποβλήτων και η περαιτέρω εναρμόνιση των εθνικών μεθόδων αναφοράς θα βοηθούσαν στην αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής.

Τα αστικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν μόνο περίπου το 10% των συνολικών αποβλήτων που παράγονται στην ΕΕ, αλλά παραμένει ένα ορατό πρόβλημα. Η αποτροπή μειώνει τις σχετικές περιβαλλοντικές πιέσεις και η ανακύκλωση θα βοηθήσει τη μετατροπή των αποβλήτων σε μια πολύτιμη πηγή υλικού για την οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πέρυσι νέους στόχους για τα αστικά απόβλητα – έναν στόχο για την ανακύκλωση του 65% των αστικών αποβλήτων έως το 2030 και έναν στόχο για τη μείωση της υγειονομικής ταφής έως το 10% των αστικών αποβλήτων έως το 2030. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν μέρος της κυκλικής οικονομίας της Επιτροπής πακέτο που στοχεύει στη διατήρηση της αξίας των προϊόντων, υλικών και πόρων στην οικονομία για όσο το δυνατόν περισσότερο.

 

Γεωγραφική κάλυψη

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά εδώ.

Εικόνα © Andrei Marin, My City EEA