Συνάντηση της Επιτροπής Διαχείρισης του έργου LIFE PAYT στην Αθήνα

Η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του έργου LIFE PAYT πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από τις 26 έως τις 27 Ιουνίου.

Αυτή η επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους κάθε εταίρου, που είναι υπεύθυνοι για τον γενικό τεχνικό συντονισμό και τη διαχείριση έργων, παρακολουθούν την πρόοδο και διασφαλίζουν την ολοκλήρωση των καθηκόντων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης ήταν δυνατή η ανάλυση της συνολικής προόδου του έργου μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας αποφάσεις για διοικητικά, επιστημονικά και οικονομικά θέματα.