“Τα σκουπίδια δεν είναι νερό”

Το “σκουπίδια δεν είναι νερό” είναι η εκστρατεία της DECO να απαιτήσει την τροποποίηση του τιμολογίου για τα απόβλητα για το σύστημα ρυπαίνων πληρώνει.

Η εκστρατεία DECO, που ξεκινά από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου, στοχεύει στην προώθηση της συζήτησης στους διάφορους δήμους της Πορτογαλίας, για τη δημιουργία ενός εναλλακτικού συστήματος για τον υπολογισμό του τιμολογίου των αστικών αποβλήτων.

Με αυτή τη δράση, το DECO προωθεί την υιοθέτηση ενός δίκαιου συστήματος που εκτιμά τις περιβαλλοντικά θετικές συμπεριφορές, εκτιμώντας τις προσπάθειες των πολιτών για περιβαλλοντική βιωσιμότητα.