Το έργο LIFE PAYT συναντά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA)

Στις 19 Νοεμβρίου 2019, η Dr. Célia Dias Ferreira, συντονίστρια του έργου LIFE PAYT, συναντήθηκε με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA), στις εγκαταστάσεις της Πορτογαλικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, για να παρουσιάσει τους επιτευχθέντες στόχους και τα εμπόδια που αντιμετώπισε κατά την εφαρμογή του το έργο LIFE PAYT.

Η παρουσία του ΕΕΣ στην Πορτογαλία αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης κοινοτικής δράσης ελέγχου για την καταπολέμηση και τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων. Αυτός ο έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει και άλλα κράτη μέλη, στοχεύει στον εντοπισμό και την κατανόηση των πρακτικών και των εμποδίων στη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων σε όλη την ιεραρχία των αποβλήτων. Επιπλέον, στοχεύει επίσης στον εντοπισμό των εμποδίων για την επίτευξη των στόχων με τους οποίους πρέπει να συμμορφωθεί η Πορτογαλία ως κράτος μέλος.

Ως εκ τούτου, το ΕΕΣ ενδιαφέρεται να κατανοήσει τις δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στην Πορτογαλία στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για το 2030 σχετικά με τη διαχείριση των πλαστικών. Οι πληροφορίες θα περιληφθούν σε ένα έγγραφο ανάλυσης που το Συνέδριο θα προετοιμάσει μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων. Οι εκθέσεις του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν στη διεύθυνση: eca.europa.eu

Πιστώσεις εικόνας: Φωτογραφία από τη συλλογή APA.