Το LIFE PAYT παρουσιάζει έργα στο Συνέδριο στην Ελλάδα

Προκειμένου να προωθηθούν ορθές πρακτικές και αποδοτικές και αποτελεσματικές τεχνολογίες στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, το 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφόρο Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων συγκεντρώθηκε στο Ηράκλειο της Ελλάδας, μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου, ακαδημαϊκοί, εταιρείες σε αυτόν τον τομέα και άλλους ενδιαφερόμενους προκειμένου να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και βιομηχανίας.

Μέρος του κοινού κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου

Μερικά από τα θέματα που καλύπτονται ήταν: διαχωρισμός στην πηγή, μηχανική και βιολογική επεξεργασία, μέτρα πρόληψης αποβλήτων, κομποστοποίηση, ανακύκλωση και τεχνολογίες ανάκτησης ενέργειας.

Αφίσα σχετικά με τις τεχνολογίες συστήματος PAYT

Η ομάδα LIFE PAYT ήταν παρούσα στην εκδήλωση και συμμετείχε με την παρουσίαση αφίσας και προφορική ανακοίνωση σχετικά με την Περιβαλλοντική Ανάλυση του PAYT στο Αβέιρο (Βελτιστοποίηση ροών υλικών αποβλήτων μιας πόλης της Πορτογαλίας από την άποψη του κόστους κύκλου ζωής).

Παρουσίαση για το LIFE PAYT στο Αβέιρο