Το έργο LIFE PAYT συμμορφώνεται με τα Οικολογικά Κριτήρια Δημοσίων Συμβάσεων!

Το έργο LIFE PAYT, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε τρεις πορτογαλικούς δήμους και δύο άλλους δήμους, ένας στην Κύπρο και ο άλλος στην Ελλάδα, έχει μια ενεργή πολιτική οικολογικών αγορών, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το αποτύπωμα άνθρακα.

Στην αρχική φάση, η απόκτηση εκατοντάδων εμπορευματοκιβωτίων για τη συλλογή αδιαφοροποίητων αποβλήτων είναι μία από τις δράσεις των οποίων οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα εξεταστούν δεδομένης της ανάγκης αγοράς ανθεκτικού εξοπλισμού. Προορίζεται να υιοθετήσει μια οικολογική στρατηγική αγορών, προωθώντας επίσης την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Ο στόχος αυτού του μέτρου είναι να επιλέξει προϊόντα που, κατά την κατασκευή τους, στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους και στη διάθεσή τους (ανακύκλωση), εφαρμόζουν πιο ανθεκτικά υλικά που είναι ευκολότερα στην ανακύκλωση, ώστε να είναι «φιλικά προς το περιβάλλον».

Τα οικολογικά κριτήρια αγοράς θα επεκταθούν σε όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το έργο LIFE PAYT, μέχρι το τέλος του 2019.

Η παρακολούθηση και παρακολούθηση των οικολογικών κριτηρίων αγοράς που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ευθύνη του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου της Κοΐμπρα. Κάθε αγορά εξοπλισμού που πραγματοποιείται συνοδεύεται από τη συμπλήρωση ενός εντύπου.

Στο τέλος του έργου, θα δημοσιευτεί μια τελική έκθεση που δείχνει ότι η εφαρμοζόμενη οικολογική στρατηγική αγορών είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση των εκπομπών, εκτός από τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του.