Τα απόβλητα παράγουν 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ και απασχολούν 64 χιλιάδες άτομα στην Πορτογαλία

Τα στοιχεία από τη μελέτη που παρουσιάστηκε στις 21 Φεβρουαρίου στο συνέδριο Portugal Upcycling δείχνουν ότι ο τομέας των αποβλήτων συνεισφέρει άμεσα, έμμεσα ή προκαλείται ετησίως με συνολική αξία παραγωγής 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα άλλο από τα δεδομένα αυτής της εργασίας, με τίτλο «Μελέτη σχετικά με τη συνάφεια και τον αντίκτυπο του τομέα των αποβλήτων στην Πορτογαλία από την προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας», που πραγματοποιήθηκε από τον Augusto Mateus & Associados, δηλώνει ότι ο τομέας απασχολεί 64 χιλιάδες άτομα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Smart Waste Portugal, Aires Pereira «Αυτή η μελέτη στοχεύει να συμβάλει σε μια εις βάθος και επικαιροποιημένη γνώση του τομέα των αποβλήτων στη χώρα μας, τη σημασία της στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας και τις ανταγωνιστικές και φιλικές προς το περιβάλλον προκλήσεις της μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ανατέθηκε από τον Σύνδεσμο Smart Waste Portugal για να χρησιμεύσει ως εργαλείο για στρατηγική διαβούλευση μεταξύ των σχετικών φορέων που σχετίζονται με αυτό και για το σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών πιο προσαρμοσμένων στο μέλλον. “

Πρωτότυπα νέα στο NetResíduos.