Το POSEUR ανοίγει διαγωνισμό για καινοτόμα συστήματα στον τομέα των αστικών αποβλήτων

Η POSEUR διαθέτει 5 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση της εφαρμογής καινοτόμων συστημάτων επιλεκτικής συλλογής από πόρτα σε πόρτα, συστημάτων PAYT ή άλλων αποδεδειγμένων καινοτόμων συστημάτων με σκοπό την αύξηση της επιλεκτικής συλλογής και ανακύκλωσης. Ο διαγωνισμός, που ανοίγει από τις 10 Ιουλίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017, απευθύνεται σε δήμους και τις ενώσεις τους, τον τοπικό επιχειρηματικό τομέα και τους δημοτικούς, υπεραστικούς και πολυ-δημοτικούς παραχωρησιούχους.

Αυτό το μέτρο χρηματοδότησης είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους τους δήμους που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν συστήματα PAYT. Η προσδοκία είναι ότι περισσότεροι δήμοι θα εφαρμόσουν, στο εγγύς μέλλον, συστήματα που προωθούν την υιοθέτηση στρατηγικών και μέτρων που ευνοούν την αύξηση της ανακύκλωσης και τη μείωση των αποβλήτων που αποστέλλονται στους χώρους υγειονομικής ταφής.